Gemeenteraad

 

mijn werk in raad

Mijn werk in de raad.
Sinds maart 2010 zit ik namens D66 Tilburg in de gemeenteraad. IN maart 2014 ben herkozen als gemeenteraadslid. Naast raadslid ben ik vice-fractievoorzitter van onze D66 fractie.

Namens D66 Tilburg ben ik woordvoerder op:
OnderwijsEconomie (o.a. economisch beleid, detailhandel, evenementen, Midpoint)
Cultuur,  en Binnenstad

Onderwijs

w400h256_Mieke_Heuvelmans_geeft__speech

Uitreiking prijs conciërge van het jaar verkiezingen van D66 Tilburg

Goed onderwijs is en blijft voor D66 één van de belangrijkste speerpunten.  Scholen zijn in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor het onderwijs. Wel kan de gemeente goede randvoorwaarden creëren. Ik zet me in om te zorgen dat het klimaat waarin scholen functioneren zo optimaal mogelijk is. Dit doe ik door onder andere in te zetten op goede huisvesting voor scholen en het stimuleren van vernieuwing en innovatie in het onderwijs. Ook een goede samenwerking tussen de school, voor- en naschoolse opvang, cultuur en sport, zoals bijvoorbeeld binnen de Brede
School of Integrale Kind Centra vind ik belangrijk. Om de beste omgeving te krijgen waarin kinderen op groeien is een goede samenwerking tussen iedereen die met kinderen bezig is belangrijk. De samenwerking tussen het gezin, de school, gemeente en (jeugd)zorg instantie moet zo goed mogelijk zijn.

In Tilburg studeren meer dan 30.000 studenten aan een van de onderwijsinstellingen in het middelbaar en hoge beroepsonderwijs.  Goede faciliteiten voor deze studenten, en de onderwijsinstellingen zijn daarom ook belangrijk. D66 Tilburg heeft altijd een punt gemaakt van goede huisvesting voor studenten. Op aandringen van D66 zijn er zo ruim 2000 extra studentenwoningen gebouwd. Mede hierdoor is er van kamernood in Tilburg nauwelijks meer sprake.  Ik ben er met D66 ook trots op dat het is gelukt om in de plannen voor de ontwikkeling van de Spoorzone de focus op onderwijs te leggen. Het voornemen van Fontys (Journalistiek en Academy for Creative Industries) en de Bibilotheek om zich te vestingen in de Spoorzone kan een enorme impuls geven aan Tilburg als Studentenstad. In het coalitieakkoord (2014-2018) zijn, is er onder aanvoering van D66 gekozen om impuls te geven aan het onderwijs. De coalitie trekt er 1 miljoen structureel per jaar extra voor uit, plus nog eenmalig 1 miljoen. Ook is er extra geld vrijgemaakt voor studentenevenementen.

Concreet heb ik me met D66 in de afgelopen periode ingezet voor onderstaande onderwerpen:

 • 52-weken onderwijs: Financiële impuls voor 52-weken onderwijs zoals zomerschool
 • Onderwijshuisvesting: Extra inzet op onderwijshuisvesting. Zo komt er nieuwbouw voor het Vakcollege (VMBO, praktijkgericht) en het Theresia-Leyceum (middelbare school)
 • Spoorzone Kennis+. Voornemen voor realisatie ‘bibliotheek van de toekomst’ in samenwerking met onderwijsinstellingen in de Spoorzone.  Om een nieuwe stadscampus te realiseren in het centrum van Tilburg.
 • Studentenwoningen: In deze periode zijn er bijna 2000 extra studentenwoningen bijgekomen, voornamelijk in het centrum van Tilburg
 • Studentenraad: De studenteraad (samenwerking tussen belangrijkste vertegenwoordigers van Universiteit en Hogescholen) zijn een serieuze gesprekspartner geworden voor de gemeente. Ze worden betrokken bij de belangrijke onderwerpen voor studenten en vormgegeven aan een jaarlijks overleg tussen de studentenraad en gemeenteraad.
 • 1 miljoen onderwijs impuls Vanaf 2015 wordt er op initiatief van D66 door de nieuwe coalitie jaarlijks 1 miljoen extra geïnvesteerd in het onderwijsbeleid.
 • Studentenevenementen structureel extra ondersteuning. Vanaf 2015 wordt er in de begroting jaarlijks een vastbedrag gereserveerd om studentenevenementen te ondersteunen en hierbij de studentenraad nadrukkelijk te betrekken.

 

zorg

Langer thuis blijven wonen, belangrijke wens van veel ouderen

Zorg

Binnen het beleidsveld Zorg ben ik woordvoerder op het gebied van WMO en Jeugdzorg. Gemeentes krijgen steeds meer verantwoordelijkheid voor belangrijke zorgtaken. Taken waar eerst het Rijk of de provincie verantwoordelijk voor waren komen zo in handen bij de gemeente. Dit is onder andere van toepassing bij de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de Jeugdzorg. De reden van deze decentralisatie is dat men er vanuit gaat dat gemeentes in staat zijn het beter en efficiënter te organiseren. De gemeente staat het dichtst bij de inwoners en maatschappelijke instellingen en kan slimme verbindingen leggen met andere terreinen waar de gemeente al verantwoordelijk voor is. Belangrijk vind ik dat er altijd goede zorg moet zijn die ook voor iedereen toegankelijk is. Hierbij kunnen we meer dan we tot nu toe deden ook van mensen zelf vragen wat ze bij kunnen dragen. Zo kunnen we goede zorg ook betaalbaar en toegankelijk houden. Met D66 heb ik bij deze decentralisatie ingezet op een goede samenwerking tussen verschillende  organisaties die zich met zorg bezig houden. Het gebeurt nog te veel dat organisaties langs elkaar heen werken, dat kost onnodig geld en zorgt vaak voor onduidelijkheid bij de patiënt.  Ook samenwerking in de regio samen met andere gemeentes is belangrijk. Samen met de andere gemeentes zijn we in staat goede voorzieningen overeind te houden. Hierbij is een goede democratische waarborging van groot belang. De gemeenteraden moeten de wethouders uiteindelijk aan kunnen spreken op de resultaten.

 • Zorginnovatie. D66 heeft verschillende keren voorstellen ingediend om innovatie in de zorg te stimuleren. Door slimmer te werken kan de zorg beter en goedkoper worden.
 • Samenwerking. Veel winst voor goede zorg is te boeken door organisaties goed met elkaar te laten samenwerken. Het is daarbij belangrijk verschillenden met elkaar te verbinden zoals onderwijs, zorginstellingen, justitie en de gemeente.
 • Regionale aanpak. Samenwerking in de regio is belangrijk en goed. Wel moet er een goede democratische waarborging zijn. Hier vragen we met D66 structureel aandacht voor door goede afspraken te maken met de Tilburgse wethouder.

 

TELEFOON 1990

Museum de Pont in Tilburg

Cultuur

Een goed cultureel klimaat is belangrijk voor Tilburg. Goede culturele voorzieningen dragen bij aan het vestigingsklimaat en maken de stad aantrekkelijk om te wonen en aantrekkelijk voor bedrijven en ondernemers om zich te vestigen. Van groot belang hierbij zijn de kunstenvakopleidingen van Fontys in Tilburg. Hierdoor studeren en werken er in Tilburg veel jonge makers die actief zijn in de creatieve sector.

Ook op het gebied van amateurkunst kent Tilburg een rijke traditie met veel verengingen en organisaties die bezig zijn met muziek, cultuur en kunst. Ik vind het met D66 van groot belang dat iedereen in aanraking kan komen met cultuur. Daarom zetten we met D66 ook stevig in op cultuureducatie op de scholen.

Culturele evenementen mogen hierbij niet vergeten worden.  Evenementen als Festival Mundial, Incubate en Roadburn trekken veel bezoekers uit binnen en buitenland naar deze regio. Dat is goed voor de uitstraling van de stad en goed voor de economie en werkgelegenheid.

 • Cultuureducatie. In 2012 hebben we met D66 een amendement ingediend om extra middelen vrij te maken voor cultuureducatie. Deze middelen zijn meegenomen in het nieuw opgezet plan rondom cultuureducatie met kwaliteit
 • Culturele Hoofdstad. Met D66 hebben we ons hard gemaakt voor de kandidatuur van Tilburg samen met de vier andere Brabantse steden en de provincie, voor Brabant als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Ook al heeft Brabant de nominatie uiteindelijk niet weten binnen te slepen, is het volgens mij toch een succes. Mede hierdoor zijn gemeentes en de provincie intensiever gaan samenwerken op het gebied van cultuur en is er nieuwe energie ontstaan om de regio beter op de kaart te gaan zetten.
 • Hoorzittingen. In 2013 heeft de gemeenteraad hoorzittingen gehouden rondom het cultuurbeleid van de gemeente Tilburg. Ik heb als voorzitter deze hoorzittingen in goede banen mogen leiden. Tijdens deze hoorzittingen is met meer dan 30 personen en verschillende organisaties gesproken over (de toekomst van het) cultuurbeleid in Tilburg.
 • 1 miljoen extra Op initiatief van D66 trekt de coalitie (2014-2018) 1 miljoen extra uit aan cultuur, om het culturele klimaat zo een impuls te geven. Dit bedrag komt bovenop de miljoen die de gemeenteraad in 2013 reserveerde om te investeren in een cultuur alliantie (coöperatie).
 • Verbouwing popcentrum 013 poppodium 013 heeft in 2014 groen licht gekregen om te gaan verbouwen. De poptempel wordt uitgebreid. De grote zaal wordt groter, en de twee kleine zaaltjes worden samengevoegd. Dit geeft 013 een nieuw en beter perspectief op de toekomst en zorgt dat het een toonaangevend poppodium kan blijven.

 

 

 

TELEFOON 1943

Winkelen in de Tilburgse Heuvelstraat. Hoe ziet deze winkelstraat er over 10 jaar uit?

Economie

Binnen het beleidsveld economie heb ik het woordvoerderschap over detailhandel, horeca en evenementen en recreatie. Belangrijk streven was, zeker in deze economisch zware tijden, om ondernemers zoveel als mogelijk de ruimte en vrijheid te geven eigen keuzes te maken. Dit heb ik met de fractie onder andere vertaald in twee initiatiefvoorstellen, één rondom de koopzondag samen met Bram Keijsers, en één rondom de openingstijden van de horeca. Beide vorstellen zijn aangenomen waardoor deze ondernemers meer vrijheid hebben gekregen hun eigen openingstijden te bepalen.

 • Koopzondag. Na een initiatiefvoorstel van D66 mogen de winkels in Tilburg iedere zondag open.
 • Horeca. Namens D66 heb ik samen met andere partijen met succes een initiatiefvoorstel ingediend waarmee de openingstijden van de horeca zijn verruimd.
 • Kruikenzeiker. De kruikenzeiker is terug in Tilburg. Een voorstel om urine bij evenementen te verzamelen aan te bieden voor hergebruik (voor o.a. kunstmest) is door het college uitgevoerd. Dit idee won tevens de duurzaamheidsprijs in 2011!
 • Stadsdebat Detailhandel. In mei 2013 heb ik namens de fractie een stadsdebat over de toekomst van de detailhandel georganiseerd. Veel ondernemers en D66 Tweede Kamerlid Kees Verhoeven waren deze avond aanwezig en hebben de fractie van input voorzien voor de behandeling van het detailhandel beleid in de gemeenteraad.