Lijst nummer 2 D66

Op plek 2!

Trots en dankbaar!! Met steun van de leden van D66 Tilburg sta ik op plek 2 van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zie dit als waardering voor mijn inzet in de voorbije jaren. Het geeft me bovendien extra
motivatie om ook de komende periode stevig mijn best te doen voor een beter Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. U kunt op me rekenen!

Stemmen lijst zonder tekst

Stemmen? Ja! Zet mij hoog op lijst!

Heeft u al gestemd voor de lijstvolgorde voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg? Bij D66 bepalen de leden zelf de volgorde van de kandidatenlijst. Op woensdag 20 november heeft u een mail ontvangen met de ‘uitnodiging’ om te stemmen en een korte uitleg bij de procedure. Heeft u al gestemd? Graag ben ik weer uw kandidaat bij de verkiezingen. Door mij hoog op je lijst te zetten kunt mij daarbij helpen! Heel veel dank!!

U heeft nog tot 4 december 23.59 om te stemmen! 

20130406_154356

Doorgaan met Spoorzone, juist nu!

Afgelopen week maakte Fontys Hogeschool bekend af te zien van vestiging van twee opleidingen en duizenden studenten in de Spoorzone in Tilburg. Een tegenvaller voor alles en iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van dit nieuw stukje binnenstad. Reden om teleurgesteld te zijn? Ja! Reden om te blijven treuren? Nee! In de plannen zou Fontys samen met de (te verplaatsen) bibliotheek het hard vormen van een stadscampus, waarin een sterk kennis en educatie profiel centraal zou staan. Lees verder

DSC_0023

3de plaats ‘stemadvies’

Gisteren is de advieskandidatenlijst van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 bekend gemaakt. In het advies aan de leden sta ik op een mooie 3de plaats! Dit zie ik als goede waardering van mijn werk in de voorbije jaren. Mijn dank aan de stemadvies commissie. Nu is het woord aan de leden. Zij mogen de definitieve volgorde bepalen. Ik hoop ook van hen het vertrouwen te krijgen. Een derde plaats op de lijst is mooi, maar een tweede plaats is natuurlijk nog mooier! Ik heb ambitie en wil me vol energie blijven inzetten voor ons D66! Kijk ook eens op mijn (vernieuwende) website: www.petervangool.nl

1468761_530438420367411_506454028_n

Speech bij de Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2014

In de eerste termijn van de bespreking van de Programmabegroting voor 2014 spreken alle fractievoorzitters in de Gemeenteraad hun speech uit: de start van de Algemene Beschouwingen. Ik mocht dit keer, door omstandigheden, onze fractievoorzitter Mieke Heuvelmans vervangen. Leuk en spannend om deze rol te mogen vervullen, smaakt naar meer! Lees hieronder de speech van D66 Tilburg.

Beste, Tilburgers, inwoners Berkel-Enschot en Udenhout,

Eigenlijk had hier, en u miste haar vast al, Mieke Heuvelmans moeten staan, onze trotse fractievoorzitter. Helaas kan zij er deze middag door persoonlijke omstandigheden niet bij zijn. Later deze begrotingsbehandeling zal ze weer aansluiten.
In 2010 is D66 deze coalitie ingestapt met drie voor ons belangrijke speerpunten. De financiën op orde, doorpakken op duurzaamheid en investeren in onderwijs. Daarnaast wilde D66 zich inzetten voor een andere overheid. Een overheid die zich meer dan ooit bewust is uitdagingen van deze tijd samen met de stad te pakken. Een overheid die ook, in vertrouwen, los durft te laten. En er daar waar nodig altijd is om mensen krachtig te ondersteunen.

We hebben veel bereikt, maar D66 leunt niet zelfgenoegzaam achterover. We willen verder; Tilburg is niet af. De toekomst biedt kansen, er zijn nog volop uitdagingen.

De financiën op orde, betekende moeilijke keuzes maken. € 72 miljoen bezuinigen. Tilburg gaf structureel meer uit dan er binnen kwam. Ingrijpen was noodzaak om de 6e stad van het land ook perspectief te geven.

We moeten hier scherp op blijven. Zoals bij de exploitatie van onze sportaccommodaties. Dit blijft een zorgenkind. D66 wil graag van het college meer inzicht in het beter vermarkten van deze sportaccomdaties.

De grootste inhoudelijke en financiële uitdaging in 2014 zijn de 3 grote transities, jeugdzorg, participatie en WMO/AWBZ. Belangrijke onderwerpen waarbij we heel dicht komen bij de persoonlijke leefwereld van mensen zelf. Verschuivingen ook met grote financiële gevolgen. Veel is hierover nog onduidelijk. Spaarzaamheid blijft belangrijk. Juist om te zorgen dat goede zorg, dichtbij, ook in de toekomst gewaarborgd kan worden.

Voorzitter, dat D66 warm loopt voor duurzaamheid is inmiddels bekend. Nieuwe wegen zoeken voor een transitie naar duurzame energie zoals het beperken van woonlasten door het verduurzamen van woningen. Energiecoöperaties schieten als paddestoelen uit de grond, met MOED en het klimaatbureau creëren we Green Deals met winst voor particulieren én bedrijven.

Duurzaamheid betekent naast oog voor mens ook oog voor dier. Wij constateren in de begroting een gat waar het gaat om het aanpakken van ‘zwerfkatten’. In het belang van deze katten, maar ook in belang van de gezondheid van onze inwoners willen we het college vragen dit gat te dichten. Een duurzaam oog dus voor mens én dier.

Voorzitter, meer dan ooit zullen we het als gemeente ‘samen’ met andere moeten doen. Ook over grenzen heen. Kijk naar een Multinational als Tesla of een record aantal buitenlandse studenten op onze Universiteit. Bedrijven en studenten die bewust kiezen voor Tilburg om zich te ontwikkelen. Dit kan alleen in een stad die zelf ook over grenzen heen denkt en handelt. We doen een zeer klemmend beroep op dit en het volgend college om meer dan ooit de grens over te gaan. Met een krachtige lobby, vanuit onze strategische agenda, met onze ambities voor Toekomst Tilburg 2040 in het vizier. We horen graag of het college dit op wil pakken.

Voorzitter, D66 is blij met de voorgestelde investeringen in onderwijs. Een nieuw Vakcollege voor top-VMBO op Stappegoor en de investeringen in het Theresialyceum, staan direct in dienst van een goed vestigingsklimaat.

Brabant werd geen Culturele Hoofdstad. Toch heeft D66 géén spijt van het traject dat we met onze partners in Brabant zijn aangegaan. Er ontstond dynamiek waarin steden meer dan ooit onderling samenwerken en waardoor ook in Tilburg partijen met elkaar in verbinding zijn gekomen. Cultuur is meer dan ooit een essentiële bouwsteen voor een nieuwe economie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Belangrijk is hiervoor dat kunst en cultuur ingezet wordt in samenspraak met onderwijs, ondernemers en de stad. D66 is zeer enthousiast over het voorstel uit de raadfocusgroep cultuur voor een ‘culturele coöperatie’: Dreamport Tilburg. Iedereen vanuit de eigen kracht, maar wel samen. Social Innovation in de 21ste eeuw. D66 stelt hier graag € 1 miljoen voor beschikbaar met de overtuiging dat dit zich dubbel en dwars terug verdient.

Een andere plek waar kennis en creativiteit samen moeten gaan komen is de Spoorzone. We zijn druk bezig, en in onderhandeling, over de invulling van de stadscampus. De gemeente heeft hierbij een speciale rol waar het gaat om de Stadshal. De hal die kennis en creativiteit (de bibliotheek) letterlijk aan elkaar verbindt moet ook inhoudelijk vorm krijgen. Samen met de PvdA willen we hier een impuls aan geven. Een kans die zich maar één keer voordoet.

Dat cultuur doet leven, zien we in de Piushaven. Het Stadsstrand, filmavonden, Drakenbotenrace en het Levend Podium. We willen deze activiteiten samen met de ontwikkelaar doorzetten. Zodat de Piushaven over een aantal jaren één van de meest gewilde plekken van Tilburg wordt!

Over een andere gewilde plek gesproken. De stadscamping. Gaat er komen. Met medewerking van bedrijven en scholen. Een bescheiden bijdragen van de gemeente kan in onze ogen een zet in de goede richting betekenen.

Met al die mooie plekken in Tilburg baalt D66 meer dan ooit van het “Gapende Gat” op de Heuvel. Ontoelaatbaar
en je reinste kapitaalvernietiging dat de deur van Midi al bijna twee jaar potdicht zit! D66 roept het College op om snel met een voorstel voor exploitatie te komen. Open die deuren, we hebben er genoeg in geïnvesteerd.

Voorzitter, laten we wat ‘goed’ is proberen beter te benutten. 30.000 Studenten geven Tilburg energie, en zijn economisch van groot belang. Een goed studentenklimaat is belangrijk. Het college lijkt de focus hierop een beetje te verliezen. Daarom willen wij, met een kleine bijdrage, de Studentenraad vragen samen met de gemeente hier extra op in te zetten.

Goed gaat het ook Were-Di, zo goed zelfs dat ze op hun locatie uit het jasje groeien. Were-Di neemt zijn sportieve en maatschappelijke taak serieus. Wij ondersteunen haar graag om in de toekomst die brede rol te blijven vervullen.

Voorzitter,

de afgelopen vier jaar hebben we mee richting gegeven: financiën op orde, doorpakken op duurzaamheid en investeren in onderwijs. We willen verder; Tilburg is niet af. D66 wil zich daarvoor in blijven zetten, hoe precies, dat is aan de kiezer. En die kiezer, voorzitter, laat het steeds meer afweten bij verkiezingen. Stembureaus op 19 maart vanaf middernacht open, is niet slechts een ludieke actie maar een serieuze poging om meer mensen hun stem te laten uitbrengen. In tal van steden al succes. Een voorstel waarmee Tilburg kan tonen een stad te zijn van de 21ste eeuw. Stemmen, als je wilt, ook in de nacht! Want de politiek is van iedereen, samen maken we de stad!
264587_10201661336086833_126169986_n

In debat met studenten ROC Tilburg

Vandaag met collega raadsleden kort te gast geweest bij debat met studenten ROC Tilburg over pokitiek. Mooi om betrokkenheid te zien. Gemeente en politiek kunnen nog veel leren van de creativiteit en energie bij deze jongeren! Wil jij graag mee denken wat Tilburg beter kan doen voor (ROC) studenten? Laat het me weten! laat hieronder een reactie achter of mail: info@petervangool.nl

 

zorg

Zorg: steeds meer taak van de gemeente

De Gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden waar het gaat om zorg en welzijn. Afgelopen jaren zijn veel taken hiervoor van de rijksoverheid overgedragen aan de gemeentes. Decentralisatie noemen we dat in bestuurlijke termen. Deze trend lijkt zich nog wel even voor te zetten. Vanaf 2015 gaan gemeentes verantwoordelijk worden voor een belangrijk deel van de AWBZ zorg. In de komende periode starten we met de gemeenteraad met voorbereidingen voor deze nieuwe gemeentelijke taak. Onder andere doormiddel van hoorzittingen.

AWBZ staat voor Algemene wet bijzondere ziektekosten en regelt kort gezicht de langdurige zorg voor oudere, chronische zieken en gehandicapten; van zorg aan huis tot opvang in een instelling. Zorg die nu nog door het rijk geregeld en gefinancierd worden. Voor een deel van deze zorg gaan gemeentes per 2015 verantwoordelijk worden. Hierbij gaat het vooral om de zorg voor mensen aan huis. Denk hierbij aan hulp in het huishouden, en hulp bij persoonlijke verzorging. Lees verder

TELEFOON 4671

Brabant géén Culturele Hoofdstad van Europa, D66 Tilburg: ‘juist nu doorpakken’

TILBURG – D66 Tilburg zal in de Tilburgse gemeenteraad een voorstel indienen om door te gaan met de   culturele ambitie, ook nadat vandaag bekend is geworden dat Brabant géén culturele hoofdstad van Europa zal zijn in 2018.De sociaal-liberalen zullen hiervoor een motie indienen die bij de raadsvergadering van 9 september in stemming zal worden gebracht. Peter van Gool: “Wij roepen het college op om door te gaan met de culturele ambities van Tilburg en de regio en te investeren in het vestigingsklimaat van de stad. We zullen het voorstel doen om een substantieel deel van de middelen voor Brabant Culturele Hoofdstad beschikbaar te houden voor cultuur.” Lees verder

TELEFOON 1040

Waar blijft de nachtwinkel?

Namens D66 heb ik het college gevraagd om werk te maken van nachtwinkels in de stad. In januari nam de gemeenteraad een initiatiefvoorstel van mijn hand aan waarin de opdracht werd gegeven nachtwinkels toe te staan. Door de discussie rondom de koopzondag is uitvoering van dat plan vertraagd. Maar nu is het volgens mij wel eens tijd dat het college aan de slag gaat. De belofte was dat het college na de zomer met een voorstel zou komen, wij hebben nog niets gezien. Verschillende ondernemers hebben al contact met mij opgenomen omdat ze graag aan de slag willen. Laat ondernemers ondernemen zou ik willen zeggen, juist in deze tijden. Lees verder

gemeenteraad

Gememeenteraad van de Toekomst

Volgende week vrijdag ga ik naar de tweede bijeenkomst in het kader van de ‘gemeenteraad van de toekomst’. De gemeenteraad van de Toekomst is een initiatief van de Verenging van Griffiers. De griffier is zeg maar de belangrijkste ondersteuner van de gemeenteraad en de griffiers in Nederland werken dan weer samen in deze vereniging.

Toen ik benaderd werd om deel te nemen aan een sessie van in totaal zes seminars hoefde ik niet lang na te denken. Van gedachte wisselen over de toekomst van de gemeenteraad en de lokale democratie verdiend alle aandacht. Juist ook voor een D66’er zou ik er aan toe willen voegen. Want past de bestaande mores van de gemeenteraad nog wel bij de moderne maatschappij? Lees verder